Επιστημονικές Συνεργασίες, Αρχαιολογικές Δράσεις και Έργα Πολιτισμού


Επιστημονική Συνεργασία με το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών *Μουσειολογία Διαχείριση Πολιτισμού”, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για δυο διαδοχικούς Ακαδημαϊκούς κύκλους (2020 – 2021 & 2022 – 2023).

Η συνεργασία εστίασε στην υλοποίηση εργαστηρίου σχεδιασμού και στη σειρά επιλύσεων για τον εκθεσιακό επανασχεδιασμό του Μουσείου της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας (Μ.Ι.Ο.Α.Α.) παρέχοντας στους φοιτητές και φοιτήτριες ένα ρεαλιστικό πεδίο δράσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η συμβολή είχε τη μορφή υποστήριξης του εργαστηρίου με διάλεξη – παρουσίαση του Μ.Ι.Ο.Α.Α. και την παροχή πληροφοριών, εποπτικού υλικού, σχεδίων και βιβλιογραφίας. Επίσης, υλοποιήθηκε παρακολούθηση με κριτικές παρεμβάσεις στις διαδικτυακές παρουσιάσεις των εργασιών των φοιτητών, καθόλη την πρόοδό τους.